แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564  >>> ประกาศ ปฏิทินภาคปกติ 1.2564 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด ดาวน์โหลด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน ว.6401 / ว.6402 / ว.6403 / ว.6404 / ว.6405 / ว.6406 / ว.6407 / ว.6408 / ว.6409 / ว.6410 / ว.6411 / ว.6412 / ว.6413 / ส.6401 / ส.6402 / ส.6403
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 1รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน ว.6414T 
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 2563 หมู่เรียน ว.6414T
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน ว.6301 / ว.6302 / ว.6303 / ว.6304 / ว.6305 / ว.6306 / ว.6307 / ว.6308 / ว.6309 / ว.6310 / ว.6311 / ว.6312 / ว.6313
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 62 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน ว.6201 / ว.6202 / ว.6203 / ว.6204 / ว.6205 / ว.6206 / ว.6207 / ว.6208 / ว.6209 / ว.6210 / ว.6211 / ว.6212 / ว.6213 / ว.6214 / ว.6215
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 2558

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด ดาวน์โหลด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน ศ.6402 / ศ.6403 / ศป.6403
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 58
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน น.6401 / น.6402 / ร.6401 / ร.6402 / ร.6403 / ศ.6401 / ศ.6404 / ศ.6405 / ศ.6406 / ศป.6401 / ศป.6402
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 63
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน ร.6301 / ร.6302 / ร.6303 / ศ.6301 / ศ.6302 / ศ.6303 / ศ.6304 / ศ.6305 / ศ.6306 / ศป.6301 / ศป.6302 / ศป.6303
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 58
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน น.6301
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 63
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 62 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน น.6201 / ร.6201 / ร.6202 / ร.6203 / ศ.6201 / ศ.6202 / ศ.6203 / ศ.6204 / ศ.6206 / ศป.6201 / ศป.6202 / ศป.6203 / ศ.6205
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 58

คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน บ.6406
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน บ.6401 / บ.6402 / บ.6404 / บช.6401 / ศ.6407 / ศบ.6401
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 1รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน บ.6405T
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2563 หมู่เรียน บ.6405T
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน นศ.6401
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2563 หมู่เรียน นศ.6401
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน บ.6403T / บช.6402T
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2563 เทียบโอน 2 ปีหลัง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน บ.6301 / บ.6302 / บ.6304 / บ.6305 / บ.6309 / ศ.6307 / ศบ.6301 / นศ.6301
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน บ.6303T / บ.6306T
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2558 เทียบโอน 2 ปีหลัง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน บ.6307 
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2563 หมู่เรียน บ.6307
นักศึกษาชั้นปีที่ 2รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน
บ.6308T
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2563 หมู่เรียน บ.6308T
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 62 เรียนหลักสูตร 2554
หมู่เรียน บ.6208
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2554
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 62 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน บ.6201 / บ.6202 / บ.6203 / บ.6205 / บ.6206 / บ.6210 / บ.6211 / ศ.6207 / ศบ.6201 / นศ.6201
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร 2558

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียด ดาวน์โหลด
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน ท.6401 / วศ.6401
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาปั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน วศ.6402
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาปั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 1รหัสนักศึกษา 64 เรียนหลักสูตร 2563
หมู่เรียน
วศ.6403T / วศ.6404T
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาปั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 2563 เทียบโอน 2 ปีหลัง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 63 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน ท.6301 / วศ.6301 / วศ.6302 / วศ.6304 / วศ.6303T
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาปั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 2558
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัสนักศึกษา 62 เรียนหลักสูตร 2558
หมู่เรียน ท.6201 / วศ.6201 / วศ.6202 / วศ.6204 / วศ.6205T
แผนลงทะเบียนรายวิชา GE นักศึกษาปั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 2558

 

🚩ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 64 – 12 ก.ค. 2564
 
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามแผนที่ทางสำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้แจ้งมาเบื้องต้นนี้ เพื่อให้แผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร
Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)