Saturday, July 20, 2024
Latest:

ติดต่อเรา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่ตั้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตึก 18 ชั้น 1
ที่อยู่ 234 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร 0-4283-5224 ต่อ 41130, 41131, 41132
Facebook https://www.facebook.com/GELRU.LOEI