Saturday, July 20, 2024
Latest:

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

Read More
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567

   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ณ

Read More