ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย