Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป)

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์

ตัวอย่างฟอร์มการรับสมัครสำหรับคุณครูแนะแนวในการสมัครผ่านโรงเรียน