ทวนสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ห้องประชุมออนไลน์ Google Meet
โดยมีกลุ่มรายวิชา 5 กลุ่มรายวิชา ได้แก่
1. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. หลักสูตรครุศาสตร์
ซึ่งมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการทวนสอบทั้งสิ้น 8 รายวิชา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2 รายวิชา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ประชุมคณะกรรมการทวนสอบโดยมีกรอบประเด็นในการดำเนินการทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการวัดและประเมินผล
3. ด้านมาตรฐานการเรียนรู้