Saturday, July 20, 2024
Latest:

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมข่าวบริการวิชาการ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านหนองบัว ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย วันเสาร์ที่ 21  พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00 น. – 17.00 น.ณ บ้านหนองบัว ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Read More
ข่าวกิจกรรม

งานครบรอบวันสภาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ✨”ด้วยรักและผูกพัน” 🥰 #วันอำลาฟ้าชมพู

Read More
ข่าวกิจกรรม

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชุมข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูณ์ด้วยการศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก” #ThaiGE64 #ThaiGENetwork #GELRU #LRU

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการและบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20 – 21  มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. – 17.00 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัด โครงการบริการวิชาการและบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านหนองบัว ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Read More