โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านหนองบัว ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 21  พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ บ้านหนองบัว ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย