โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

สำนักวิชาศคกษาทั่วไปจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดทำแผน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย