การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564

💻การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 📗

“การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูณ์ด้วยการศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก” 🥇🤹‍♀️

#ThaiGE64 #ThaiGENetwork

#GELRU #LRU