โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำวิดีทัศน์ประกอบการสอนด้วยตนเอง”

สำนักวิชาศคกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดทำวิดีทัศน์ประกอบการสอนด้วยตนเอง”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย