สนทนากลุ่ม โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

เพื่อหาแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในโครงการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป

“เรื่อง ศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สู่ศตวรรษที่ 21 ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนวัฒนธรรม”

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย