ประชุมการบรรยายการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGLISH DISCOVERIES และเกณฑ์มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Online

📅 21 ก.ค. 2564 ⏰ เวลา 13.00 น.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 👨‍💻👩‍💻

💻🌐เข้ารับฟังการบรรยายการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGLISH DISCOVERIES และเกณฑ์มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Online 🟢 Google Meet

👩‍🏫บรรยายโดยอาจารย์ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัญ