สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย