Saturday, July 20, 2024
Latest:

ข่าวประชุม

ข่าวประชุม

ประชุมอาจารย์ภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป​ จัดประชุมอาจารย์ภายในสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคาร 20

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชุมข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูณ์ด้วยการศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก” #ThaiGE64 #ThaiGENetwork #GELRU #LRU

Read More
ข่าวประชุมข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

ประชุมการบรรยายการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGLISH DISCOVERIES และเกณฑ์มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Online

📅 21 ก.ค. 2564 ⏰ เวลา 13.00 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 👨‍💻👩‍💻 💻🌐เข้ารับฟังการบรรยายการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGLISH DISCOVERIES และเกณฑ์มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Online 🟢

Read More
ข่าวประชุม

ประชุมหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมหัวหน้าวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมรับนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Read More