สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

   วันที่

Read more

แผนการลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

เริ่มลงทะเบียน 1 มิ.

Read more