Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.พ.)

ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือสอนชดเชยตามความเหมาะสม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564