Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชุม

ประชุมหัวหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมหัวหน้าวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมรับนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ