Saturday, July 20, 2024
Latest:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.พ.)

ประกาศ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2567

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.พ.)

ประกาศ รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ( สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 22 พฤษภาคม 2566 ) CLICK << รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 >> CLICK

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ เรื่อง การย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาใหม่ ที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในรอบมหกรรมวิชาการ รอบรับตรง และรอบทั่วไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้รายงานตัว  เข้าเป็นนักศึกษาในบางหลักสูตร และบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับทางคุรุสภาได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพในปี พ.ศ.2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาและหมู่เรียน ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบมหกรรมวิชาการ รอบรับตรง และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม ➡️ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ข้อมูล: ณ วันที่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสุดท้าย เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.พ.)

ประกาศ ผลการคัดเลือกและรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และผลการคัดเลือกนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือก ได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษาไว้ในระบบคลังหน่วยกิตและมีสิทธินำมาเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตจากคลังหน่วยกิตเพื่อเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักสูตรที่เปิดไม่ได้ หลักสูตรที่เปิดได้ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศ หลักสูตรที่เปิดไม่ได้ หลักสูตรที่เปิดได้ในระดับปริญญาโท พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More