ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 10 ตุลา

Read more

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

   วันศุกร

Read more

แผนการลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

เริ่มลงทะเบียน 1 มิ.

Read more