พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564