Saturday, July 20, 2024
Latest:

ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำวิดีทัศน์ประกอบการสอนด้วยตนเอง”

สำนักวิชาศคกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำวิดีทัศน์ประกอบการสอนด้วยตนเอง” วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

สำนักวิชาศคกษาทั่วไปจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น.ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ

Read More
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

ทวนสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ห้องประชุมออนไลน์ Google Meetโดยมีกลุ่มรายวิชา 5 กลุ่มรายวิชา ได้แก่1.

Read More
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

สนทนากลุ่ม โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ในโครงการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป “เรื่อง ศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สู่ศตวรรษที่ 21 ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนวัฒนธรรม” วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 –

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชุมข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 “การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูณ์ด้วยการศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก” #ThaiGE64 #ThaiGENetwork #GELRU #LRU

Read More
ข่าวประชุมข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

ประชุมการบรรยายการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGLISH DISCOVERIES และเกณฑ์มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Online

📅 21 ก.ค. 2564 ⏰ เวลา 13.00 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 👨‍💻👩‍💻 💻🌐เข้ารับฟังการบรรยายการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGLISH DISCOVERIES และเกณฑ์มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Online 🟢

Read More
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Read More
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

“การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning online” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 💻 “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning online” วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้อง 20102 ชั้น

Read More
ข่าวอบรม/สัมนา/โครงการ

ทวนสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มรายวิชา 5 กลุ่มรายวิชา ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. หลักสูตรครุศาสตร์

Read More