Saturday, July 20, 2024
Latest:
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โครงการสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปี 2565

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

ผ่านระบบ Video Conference Google Meet