ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00น.

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet