“การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning online” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป

💻 “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning online”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 – 16.30 น.

ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคาร ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ระบบ Video Conference (#ZOOM)

✨ลงทะเบียนฟรี !! 👇