โครงการบริการวิชาการและบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20 – 21  มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัด โครงการบริการวิชาการและบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ณ บ้านหนองบัว ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย