Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติแผนการลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ

รายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา GE) หลักสูตร 2558 ที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566

📣📣📣รายวิชาศึกษาทั่วไป (วิชา GE) ที่เปิดให้ลงทะเบียน ภาคเรียนที่1/2566 #เฉพาะนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตร 2558 เท่านั้น❗️❗️❗️ #การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่ว (วิชา GE) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา – ระดับอนุปริญญา – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า สามารถเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย #หมายเหตุ วิชาที่เทียบโอน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ