บุคลากรประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)