ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ค.ด. (พัฒนาศึกษา)
วุฒิการศึกษา
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.บ. (รัฐศาสตร์)