Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติสำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.พ.)

ประกาศ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2567

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2567

และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ารับพระราชทานปริญยาบัตร ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567

เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2567 โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2567
1. วันกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันรับจริง)
  • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • ระดับปริญญาโท คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
  • ระดับปริญญาตรี คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
3. กำหนดการฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2567
4. บัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวและไม่เข้าฝึกซ้อมตามที่กำหนด จะถูกถอนรายชื่อและไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันรับจริง
5. บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเอง  สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ) หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับ จำนวน 500 บาท โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป
  • ระดับปริญญาตรี สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ระดับปริญญาโท สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้ที่งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หมายเหตุ *สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องตรวจ ATK ด้วยตนเอง และรายงานผลโควิด – 19 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 – 22.00 น. ตาม QR Code ในประกาศการฝึกซ้อมฯ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

>> ประกาศ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565

>> กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

>> การแต่งกายบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตร

>> ประกาศ การให้บริการสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>> ประกาศ การรับชุดครุยบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

>> รายชื่อบัณฑิตฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร