Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ เรื่อง การย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาใหม่ ที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัคร คัดเลือก และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ในรอบมหกรรมวิชาการ รอบรับตรง และรอบทั่วไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้รายงานตัว  เข้าเป็นนักศึกษาในบางหลักสูตร และบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับทางคุรุสภาได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพในปี พ.ศ.2567
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่อง การย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาเลือกดำเนินการดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ แบบตอบรับ การย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาใหม่ ที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ให้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย