Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักสูตรที่เปิดไม่ได้ หลักสูตรที่เปิดได้ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศ หลักสูตรที่เปิดไม่ได้ หลักสูตรที่เปิดได้ในระดับปริญญาโท พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) ดังไฟล์แนบท้ายต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

> ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567
> หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ)
> ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต