Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2567

➡️ รายละเอียดเอกสารประกอบการคัดเลือกและเกณฑ์การประเมินนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ แนบท้ายประกาศ (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางไปรษณีย์

ใบรายงานตัวและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ค่าธรรมเนียมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์