Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตและผลการศึกษาไว้ในระบบคลังหน่วยกิตและมีสิทธินำมาเทียบโอนผลการเรียน และหน่วยกิตจากคลังหน่วยกิตเพื่อเข้าสู่การศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ใบสมัครเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567