Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และผลการคัดเลือกนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการคัดเลือก ได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แต่สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ เนื่องด้วยมีจำนวนผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงคัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสมและประกาศให้เป็นตัวจริงในสาขาวิชาดังกล่าว และให้มารายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ รายชื่อผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

➡️ รายชื่อผู้สมัครในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ( สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป )