Saturday, July 20, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสุดท้าย เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อและเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

➡️ บัญชี 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง ( สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป )

➡️ บัญชี 2 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวสำรอง

➡️ รายชื่อผู้รับคัดเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567)