Saturday, July 20, 2024
Latest:

Author: admin_ge

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2567 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 มีนาคม 2567 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น บัดนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครอาจารย์ผู้สอนจาก 5 คณะเพื่อสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีมติอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ไปแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ในการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สมัครเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 (เริ่มใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษ(กศ.พ.)แผนการลงทะเบียน นักศึกษาพิเศษ(กศ.พ.)

ประกาศรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3/2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาที่คัดเลือกจากการสอบข้อเขียน หรือจากเกรดเฉลี่ยสะสม รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2567 นั้น บัดนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาที่คัดเลือกจากการสอบข้อเขียน หรือจากเกรดเฉลี่ยสะสม รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศห้องสอบและแผนผังห้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 จัดสอบ ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ประกาศ #รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น #ห้องสอบและแผนผังห้องสอบคัดเลือก วันที่ 14 มกราคม 2567 จัดสอบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน ในภาคการศึกษาปกติ หรือลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2566 โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกำหนดการ ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

Read More