พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

Read more

ประชุมการบรรยายการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ENGLISH DISCOVERIES และเกณฑ์มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบ Online

📅 21 ก.ค. 2564 ⏰ เวล

Read more