โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562” ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 08.45 – 09.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562”

  • การบรรยายหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562”
  • การบรรยายหัวข้อ “ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562”
  • การบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ใหม่เพิ่มเติม พ.ศ. 2562”

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต

Please follow and like us:
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)