สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2563 ”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ TCI ฐาน 1 และ TCI ฐาน 2” ณ ห้อง 20102 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 08.45 – 09.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา อรรจนาทร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอนและการส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ TCI ฐาน 1 และ TCI ฐาน 2”

Please follow and like us:

Comments are closed.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)