ข้อมูลงานวิจัย

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย/สังกัด แหล่งทุน/ปีงบประมาณ
1

การศึกษาการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเลสดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2564

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2. นาย พลสยาม สุนทรสนิม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่โลกอนาคต

ปีงบประมาณโครงการ : 2564

1. นางสาว อมรศรี ชัยอาคม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ความยากจน)

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

3. นางสาว ญาณินท์ ทองมาก
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

4. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

5. นาย พลสยาม สุนทรสนิม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

6. นาย ชิต จุลราช
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 308,246.00
4
กระบวนการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 70,000.00
5
การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้กิจกรรมบอร์ดเกม

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
6
การศึกษากิจกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. ดร. มหิธร จิตตเกษม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชินพีระเสถียร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 80,000.00
7
การส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ดร. มหิธร จิตตเกษม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 100,000.00
8
กลยุทธ์การสร้างสรรค์อาหารจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 152,000.00
9
การศึกษากระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ความรัก ความสามัคคี ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผ่านกิจกรรมศิลปกรรมเชิงสุนทรียภาพ

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 200,000.00
10
ผลของการสอนกลวิธีการประเมินตนเองต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์

3. นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด
สังกัด : คณะครุศาสตร์

4. นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์
สังกัด : คณะครุศาสตร์

5. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์
สังกัด : คณะครุศาสตร์

7. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์

8. ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
สังกัด : คณะครุศาสตร์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 100,000.00
11
การศึกษาวิถีวัฒนธรรมอาหารพื้นที่ บ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย:การสืบสาน การประยุกต์และการสร้างสรรค์อาหารสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 152,000.00
12
การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : อิทธิพลของการพัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้แก่ผู้เรียนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์

3. นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด
สังกัด : คณะครุศาสตร์

4. นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์
สังกัด : คณะครุศาสตร์

5. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์
สังกัด : คณะครุศาสตร์

8. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์

9. ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 100,000.00
13
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์

2. นาย วุฒิภัทร หนูยอด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก

3. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
14
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. มหิธร จิตตเกษม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
15
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนและหลังการเรียนวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ปีงบประมาณโครงการ : 2558

1. ดร. มหิธร จิตตเกษม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
16
ผลของพีเอชต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในธัญพืช

ปีงบประมาณโครงการ : 2557

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสสร วงเปรียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 99,969.00
17
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ปีงบประมาณโครงการ : 2557

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์

2. นางสาว พักตร์พิมล กำเนิด
สังกัด : คณะครุศาสตร์

3. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

4. นางสาว ขวัญหทัย แสวงผล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
18
การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา 0001103

ปีงบประมาณโครงการ : 2557

1. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
19
การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา 0001103

ปีงบประมาณโครงการ : 2557

1. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)