ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จำนวนอาจารย์

จำนวนผลงานวิจัย

จำนวนผลงานตีพิมพ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

  • มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • พื้นฐานความรู้ดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พันธกิจ (Mission)

  • จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
  • จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  • จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  • จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลนักวิจัย

ข้อมูลนักวิจัย

ลำดับ นักวิจัย / สังกัด จำนวนงานวิจัย จำนวนงานตีพิมพ์
1
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 6 งาน
จำนวน 9 งาน
2
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 6 งาน
จำนวน 8 งาน
3
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
4
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 3 งาน
จำนวน 6 งาน
5
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

# เรื่อง / งบประมาณ ผู้วิจัย / สังกัด แหล่งทุน / ปีงบประมาณ
1

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในความเป็นพลเมืองที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2565

ปีงบประมาณโครงการ : 2565

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2

ผลการฝึกแชโดอิ้งเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ปีงบประมาณโครงการ : 2565

1. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่โลกอนาคต

ปีงบประมาณโครงการ : 2564

1. นางสาว อมรศรี ชัยอาคม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
4

การศึกษาการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเลสดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2564

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
5
กระบวนการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 70,000.00
6
การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้กิจกรรมบอร์ดเกม

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
7
ดัชนีความสุขมวลรวมชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ความยากจน)

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นางสาว ญาณินท์ ทองมาก
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6. นาย กันตพงษ์ จุลราช
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 308,246.00
8
กลยุทธ์การสร้างสรรค์อาหารจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการจัดการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 152,000.00
9
ผลของการสอนกลวิธีการประเมินตนเองต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. นางสาว พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
7. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 100,000.00
10
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย วุฒิภัทร หนูยอด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
3. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
11
ผลของพีเอชต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารในธัญพืช

ปีงบประมาณโครงการ : 2557

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสสร วงเปรียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 99,969.00
12
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ปีงบประมาณโครงการ : 2557

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นางสาว พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
4. นางสาว ขวัญหทัย แสวงผล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
13
การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา 0001103

ปีงบประมาณโครงการ : 2557

1. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
14
การศึกษากระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ความรัก ความสามัคคี ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผ่านกิจกรรมศิลปกรรมเชิงสุนทรียภาพ

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 200,000.00
15
การศึกษาวิถีวัฒนธรรมอาหารพื้นที่ บ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย:การสืบสาน การประยุกต์และการสร้างสรรค์อาหารสำหรับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 152,000.00
16
การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย : อิทธิพลของการพัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้แก่ผู้เรียนต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. นางสาว พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. นางสาว ฐรัณภรณ์ ธนานิธิกุลโรจน์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
8. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 100,000.00
ผลงานตีพิมพ์

ผลงานตีพิมพ์

# เรื่องวิจัย
ประเภท / ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อนักวิจัย วันที่ตีพิมพ์/ค่าน้ำหนัก
1

เรื่อง :

องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเมทานอลในรากสะทอนวัว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตินันท์ ธรรมโสม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสสร วงเปรียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

2

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แอนิเมชั่นผ่าน line meeting ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

3

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง คำศัพท์ โดยใช้เกมออนไลน์ผ่าน google meet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

4

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

5

เรื่อง :

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขิงแปรรูปซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ U2T ของชาวบ้านน้ำทบ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

6

เรื่อง :

การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนโรงน้ำส้มเกล็ดหิมะ บ้านเจียมปรางค์ หมู่ 4 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ภายหลังภาวะปกติใหม่ 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

7

เรื่อง :

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7   วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

8

เรื่อง :

กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนกับชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง บ้านกอไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

9

เรื่อง :

กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำธุงบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
4. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

10

เรื่อง :การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

11

เรื่อง :ผาสาดลอยเคราะห์ : อัตลักษณ์ ศิลปะพื้นบ้าน วิถีชีวิตกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ อำนวย อรรจนาทร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
3. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562

12

เรื่อง :การศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก "วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น"

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562

13

เรื่อง :การให้ทานในพระพุทธศาสนา

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

14

เรื่อง :การสักการะบูชาหินและแม่น้ำโขง: การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์สู่กิจกรรมประเพณีและการท่องเที่ยวบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

15

เรื่อง :การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว อมรศรี ชัยอาคม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ดร. พนิดา ตาสี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาง ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

16

เรื่อง :แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดเบี้ย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

17

เรื่อง :ระบบจองโต๊ะและสั่งอาหารร้านเฮือนฝ้ายคำ

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2560

18

เรื่อง :THE EFFECTS OF SELF-ASSESSMENT STRATEGY INSTRUCTION ON EFL LEARNERS’ ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY

แหล่งตีพิมพ์ :International Conference on Natural Science, Engineering, and Technology (NSET 2020)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
3. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. นางสาว พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

19

เรื่อง :พิเพอรีนและสติกมาสเตอรอลจากลำต้นสะค้าน

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. ภัทรานุช ผงสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2561

20

เรื่อง :การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมโดยชุมชนบ้านคำข่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2561

21

เรื่อง :การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา 0001103

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2561

22

เรื่อง :พิธีกรรมการแต่งงานของชาวเขาเผ่าม้งบ้านห้วยทรายเหนืออำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

แหล่งตีพิมพ์ :ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2561

23

เรื่อง :แนวทางการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรกมล ระหาญนอก
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2561

บุคลากร

ผู้บริหารและอาจารย์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์

ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

นายธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

นายณัฐกร หิรัญโท

อาจารย์

นางสาวอมรศรี ชัยอาคม

อาจารย์

นายวิระ อิสโร

อาจารย์

นายอภิชา ปลัดกอง

อาจารย์

นายพลสยาม สุนทรสนิท

อาจารย์
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Location:

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตึก 20 อาคารสหวิชาการสารสนเทศ ชั้น 1
234 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย 42000

Call:

0-4283-5223-8 ต่อ 59105