ประกาศ แจ้งย้ายเวลาเรียน นักศึกษา สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หมู่เรียน บ.6212A

 แจ้งย้ายเวลาเรียน ของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หมู่เรียน บ.6212A ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 0003104 ไทเลยศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ที่จะเริ่มการเรียนการสอน วันที่ 8 ธ.ค. 2563 จากเดิมเวลา 14.00 น. – 17.00 น. เป็นเวลา 09.00 น. – 12.00 น.