อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วุฒิการศึกษา

 • กศ.บ. (พล​ศึกษา)
 • ศศ.ม. (พล​ศึกษา)
 • ปร.ด. (วิทยา​ศาสตร์​การออ​กกำลัง​กาย​และการกีฬา​)

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (เคมี)
 • วท.ม. (เคมีประยุกต์)
วุฒิการศึกษา

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
วุฒิการศึกษา

 • พธ.บ. (พุทธศาสตร์บัณฑิต)
 • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)