ผู้บริหารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วุฒิการศึกษา

          • กศ.บ. (ภาษาไทย)
          • กศ.ม. (ภาษาไทย)
          • ค.ด. (พัฒนาศึกษา)

วุฒิการศึกษา

          • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
          • ร.บ. (รัฐศาสตร์)