บุคลากรประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วุฒิการศึกษา

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา

  • วท.บ. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)