หัวเว็บ
   

"สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมใจ บริการวิชาการ"

   สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการค่าบบริการวิชาการแบบบูรณการสู่สังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านนาบอน  ตำบลชัยพฤกษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
    โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
             1. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อองค์กรและเยาวชน
             2. เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด แก่องค์กรและเยาวชนในท้องถิ่น
             3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่องค์กรและเยาวชนในท้องถิ่น
             4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เคารพ ต่อสิทธิความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย แก่องค์กรและเยาวชนในท้องถิ่น

ชมภาพกิจกรรม

"โครงการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมใจ บริการวิชาการ"

    สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการค่าบบริการวิชาการแบบบูรณการสู่สังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านภูบ่อบิต อำเภอเมือง จังหวัดเลย
    โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
             1. เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อองค์กรและเยาวชน
             2. เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด แก่องค์กรและเยาวชนในท้องถิ่น
             3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม แก่องค์กรและเยาวชนในท้องถิ่น
             4. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เคารพ ต่อสิทธิความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย แก่องค์กรและเยาวชนในท้องถิ่น

ชมภาพกิจกรรม

"สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖"

DSCF0848  

    สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น.ณ ห้อง ๒๐๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ซึ่งมีอยู่ ๘ องค์ประกอบ ๒๒ ตัวบ่งชี้ โดยมีคณะกรรมการในการติดตามผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้

                                       ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพงศ์  แก่นสาร          ประธานกรรมการ
                                       ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  พุทธมงคล        กรรมการ
                                       ๓.รองศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์  โหละสุต     กรรมการ
                                       ๔.ดร.สาคร  พรหมโคตร                                    กรรมการและเลขานุการ

>>> คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประเมิน

   
   
กุมภาพันธ์ 2019
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105