หัวเว็บ
   

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย

ปีงบประมาณ

แหล่งทุนวิจัย

การพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดน สู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

 

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อุปสงค์ของผู้บริโภคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีต่อสินค้าไทย

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นโยบายทางเศรษฐกิจชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาวกับการสร้างความร่วมมือโลจิสติกส์การค้า การลงทุน จังหวัดเลยเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจจังหวัดเลยเพื่อศึกษาผลกระทบจาการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ข้อตกลง AEC ของผู้ประกอบการจังหวัดเลย

นายอนุชา วิลัยแก้ว

2560

ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิชชุพงษ์ วรศาสตร์กุล

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ DR- TA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ณัฐกร หิรัญโท และคณะ 

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การวิเคราะห์ความเข้าใจและกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับเครื่องมือช่วย แปล Google Translator ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

พักตร์พิมล กำเนิด 

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การศึกษาและความต้องการการใช้ภาษาเพื่อการพูดสั่งสารของนักศึกษา มหาวิทยาราชภัฏเลย 

นางสาวภัทรภร ศรีบุรินทร์ นางสาวมัสยา ราชวงษ์ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยที่เรียนสาขาภาษาอังฤษเพื่อการเรียนรู้ 

มัสยา ราชวงษ์ และภัทรภร ศรีบุรินทร์ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ความเชี่อที่ปราฏในรายปักบนพื้นผ้าชาวเขาชาวม่ง บ้านน้ำแจ้งพัมนา อำเภอนครไทย จังหวัดพีษณุโลก 

วิชชุพงษ์ วรศาสตร์ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อสร้างเสริมความแข้งแรงของเศษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

อนุชา วิลัยแก้ว 

2557

โครงการร่วม สกว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิภาษาภาอังกฤษ ของ นกศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา 0001103 

นางสาวปัทมา ปัญญาใส และคณะ 

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย

ผู้วิจัย

ปีงบประมาณ

แหล่งทุนวิจัย

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเส้นทางขึ้นภูกระดึง

ดร.มหิธร จิตตเกษม

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก่อนและหลังเรียนการเรียนวิชาการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ 

ดร.มหิธร จิตตเกษม

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยการประมวลผล ภาพจากกล้องเว็บแคม 

ตันติกร โนนศรี

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานวิจัย / ทุนวิจัย

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ทั้งการเข้าอบรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยในด้านต่างๆ และการนำความรู้ในศาสตร์ของตนมาต่อยอดในการศึกษางานวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายต่อผู้ที่สนใจทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน

ปัจจุบัน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินการวิจัยทั้งภายในสถาบันและนอกสถาบัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

 

   
   
ตุลาคม 2018
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105