หัวเว็บ
   

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

รายละเอียด

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เรียนทั้งหมด   6   หน่วยกิต

วิชาบังคับ   บังคับเรียน    4    หน่วยกิต ดังนี้

0002101 ความจริงของชีวิต 

2(2-0-4)

(Meaning of Life) 

 

 

0002102

พฤติกรรมมานุษย์กับการพัฒนาตน

2(2-0-4)

(Human Behavior and Self Development)

 

 วิชาเลือก

 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 2 หน่วยกิต

 

0002103

สุนทรียภาพทางดนตรี

2(2-0-4)

 

(Music Appreciation)

 

0002104

ศิลปะและการออกแบบ

2(2-0-4)

 

(Art and Design)

 

0002105

สุนทรียภาพการแสดง

2(2-0-4)

 

(Performance Art Appreciation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
พฤศจิกายน 2018
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
   
   
© สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 59105